Polityka informacyjna

Uchwała nr 13/2023 Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Korycinie w sprawie dokonania oceny kolegialnej odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Korycinie

Informacja o spełnianiu przez członków Rady Nadzorczej i Zarządu wymogów określonych w art. 22a Ustawy Prawo Bankowe

Zasady Ładu Korporacyjnego

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego

Strategia zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka

Opis systemu kontroli wewnętrznej

Informacja z zakresu profilu ryzyka i adekwatności kapitałowej

Opinia biegłego rewidenta 2022 r

Sprawozdanie finansowe 2022 r

Schemat organizacyjny

Informacja o spełnieniu art. 22aa ustawy Prawo Bankowe

Polityka ujawniania informacji

+ Załącznik 2