Rachunek Rolniczy

Rachunki bieżący i pomocniczy umożliwiają w szczególności:

  1. przechowywanie środków pieniężnych,
  2. przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,

Zalety z posiadania rachunków rozliczeniowych:

  1. Bezpieczeństwo posiadania i dysponowania środkami na rachunku.
  2. Karty płatnicze  VISA.
  3. Przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych w obrocie krajowym i zagranicznym,
  4. Możliwość korzystania z wielu dodatkowych produktów i usług bankowych, np. lokaty, kredyty, karty płatnicze, usługa Internet Banking

Placówka Banku otwiera i prowadzi Rachunki dla następujących rezydentów:

  1. osób fizycznych uprawnionych do wykonywania wolnych zawodów np.: radca prawny, adwokat, notariusz, lekarz, lekarz stomatolog, pielęgniarka, rzecznik patentowy itd.
  2. przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą jako osoby fizyczne bądź w formie spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych i spółek partnerskich.
  3. rolników których podstawowym źródłem dochodów jest działalność rolnicza (rolnik, który nie jest zobowiązany do prowadzenia ksiągrachunkowych, podatek VAT może rozliczać na zasadach ogólnych lub jako rolnik ryczałtowy),działalność agroturystyczna itp.