Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Depozyty w Banku Spółdzielczym w Korycinie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie przewidzianym przez ustawę o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

a) Wysokość gwarancji – do równowartości 100 000 euro:

b) Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:

kwota gwarantowana obliczana jest od sumy środków pieniężnych ulokowanych na wszystkich rachunkach ( np. lokatach terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych) jednej osoby w danym banku,
w przypadku rachunku wspólnego każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębna kwota gwarancji.
c) Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:

osób fizycznych,
osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego,
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych.
d) W jakiej walucie wypłacane są środki gwarantowane przez BFG?
– niezależnie od waluty w jakiej nominowany jest depozyt, wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych po przeliczeniu wartości wkładu walutowego wg kursu z dnia upadłości banku

e) Czy można odzyskać te cześć depozytów, która nie jest gwarantowana przez BFG?
– Tak. Stanowi ona wierzytelność deponenta do masy upadłości banku i może zostać odzyskana w trakcie postępowania upadłościowego; najpierw sąd ogłasza upadłość banku z możliwością zawarcia układu; gdy do taki układ między wierzycielami upadłym bankiem zostanie zawarty wtedy kwota nie gwarantowana będzie zaspokojona w sposób przewidziany w tym układzie; jeśli do zawarcia układu nie dojdzie sąd zmienia postępowanie upadłościowe na obejmujące likwidację majątku upadłego banku; kwota nie gwarantowana może wtedy zostać odzyskana w wyniku podziału majątku upadłego banku, a w przypadku nabycia upadłego banku przez inny bank, nowy właściciel przejmie zobowiązania wobec klientów

f) Gdzie można odebrać kwoty gwarantowane w przypadku upadłości banku?
– po ogłoszeniu upadłości środki gwarantowane wypłacane są przez zarządcę lub syndyka masy upadłości w miejscach i terminach podanych do publicznej wiadomości
– następnie, przez 5 lat od dnia ogłoszenia upadłości banku, należne środki wypłacane są w bankowym funduszu gwarancyjnym

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie BFG: www.bfg.pl