Kredyty dla Firm i Rolników

Kredyty dla Podmiotów Gospodarczych i dla Rolników

Obrotowy w ra chunku bieżącym i w rachunku kredytowym
Kredyt w rachunku bieżącym udzielany jest kredytobiorcom, którzy posiadają rachunek bieżący w banku. Udzielany jest jako kredyt odnawialny. Każdy wpływ zmniejsza saldo kredytu i powoduje jego automatyczne odnowienie o kwotę dokonanej wpłaty.

Inwestycyjny dla przedsiębiorców
Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę inwestycji, polegających w szczególności na budownictwie, zakupie gotowych dóbr i usług inwestycyjnych, nieruchomości oraz innych zakupach na cele inwestycyjne w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Udział środków własnych kredytobiorcy powinien wynosić około 20 % wartości inwestycji. Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej określonej przez Zarząd Banku. Sposób zabezpieczenia spłaty kredytu jest ustalony przez Bank z Kredytobiorcą uwzględniając stopień ryzyka Banku, okres spłaty kredytu oraz odsetek a także stanu majątkowego kredytobiorcy.

Pomostowy
Kredyt jest przeznaczony dla klientów korzystających z programów wspierających rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. Daje możliwość pozyskania środków na realizację zaplanowanej inwestycji, a po uzyskaniu zwrotu może zostać szybko spłacony.

Kredyt obrotowy
Kredyt obrotowy na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej. Okres kredytowania do 18 m-cy.

Preferencyjny
Bank udziela kredytów preferencyjnych dla rolników i przedsiębiorców branży rolniczej z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kredyty przeznaczone są m.in. na: urządzenia i modernizację gospodarstwa rolnego, zakup lub remont ciągników i maszyn rolniczych, zakup ziemi oraz na stworzenie dodatkowych miejsc pracy. Okres spłaty kredytu maksymalnie wynosi do 15 lat. Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.