Zasady Ładu Korporacyjnego

Zasady Ładu Korporacyjnego

Zarząd Banku informuje, że Bank Spółdzielczy w Korycinie i jego organy w zakresie swoich kompetencji będą stosować Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjętych uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. 17), z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru oraz specyfiki działalności Banku, a także jego możliwości technicznych i organizacyjnych.

Bank nie stosuje następujących Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych:

§ 8 ust. 4, w części dotyczącej zapewnienia możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego

Uzasadnienie: Powołując się na zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki działalności prowadzonej przez Bank, odstępuję się od przestrzegania zasady dotyczącej umożliwienia elektronicznego udziału wszystkim członkom w posiedzeniach organu stanowiącego. W ocenie Banku spełnienie powyższej zasady nie znajduje zastosowania przy uwzględnieniu specyfiki działalności banku spółdzielczego, którego większość właścicieli stanowią mieszkańcy lokalnego środowiska. Ponadto, zgodnie ze Statutem Banku, zawiadomienia członków o czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli wysyłane są za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym,
co najmniej 21 dni przed terminem obrad. Tak uregulowany sposób informowania członków Banku gwarantuje możliwość ich osobistego uczestnictwa w Zebraniu Przedstawicieli. Bank nie jest przygotowany pod względem technicznym i organizacyjnym do wykonywania tej zasady. Dodatkowo, jej wprowadzenie wiąże się ze znacznymi kosztami, które w ocenie Banku są nieuzasadnione. Powyższe uzasadnia rezygnację z organizacji posiedzeń organu stanowiącego poprzez zdalny, elektroniczny udział członków.

§ 11, § 22 ust. 1, 2 oraz ust. 4 ? 6 w części dotyczącej komitetu audytu, § 53, § 54, § 55, § 56,§ 57, gdyż nie dotyczą Banku

Zarząd Banku powiadomił Komisję Nadzoru Finansowego o wdrożeniu Zasad Ładu Korporacyjnego.

Ocena stosowania zasad Ładu korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Korycinie